Roční členství, které je platné na daný kalendářní rok. Na základě tohoto typu členství má člen nárok na čerpání slev na služby Golfu Mladá Boleslav, viz tabulka.

Podmínky členství:

1. Členem občanského sdružení Golf Club Mladá Boleslav (GCMB) může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami GCMB a která projeví zájem o členství podáním písemné přihlášky. Přihláška nezletilé osoby musí být podepsána zákonným zástupcem.

2. O přijetí za člena GCMB rozhoduje výkonný výbor GCMB. Podmínkou pro vznik členství v GCMB je úhrada vstupního členského příspěvku či uzavření písemné dohody o způsobu jeho úhrady. Výše vstupního členského příspěvku v daném období je uvedena v sazebníku příspěvků, který obdrží zájemce o členství spolu s přihláškou.

3. Členství v GCMB vzniká dnem uvedeným v rozhodnutí výkonného výboru GCMB o přijetí zájemce o členství za člena, nejpozději však dnem tohoto rozhodnutí či dnem, kdy zájemce o členství uhradí vstupní členský příspěvek (podle toho, která z těchto skutečností nastane později). Rozhodnutí výkonného výboru o přijetí nebo nepříjetí za člena GCMB je konečné a sdělí se zájemci o členství písemně a nevyžaduje žádné odůvodnění. Přijatý zájemce o členství obdrží certifikát potvrzující členství v GCMB.

4. V případě, že zájemce o členství v GCMB již uhradil vstupní členský příspěvek a výkonný výbor jeho žádost o členství zamítne, stanoví výkonný výbor časové přiměřený způsob vrácení příspěvku zájemci o členství.

5. Zaplacený vstupní členský příspěvek, roční členský příspěvek či jakýkoliv jiný příspěvek či poplatek je nevratný, s výjimkou uvedenou výše v bodě 4.

Vstupní poplatek pro rok 2016: 3000,- Kč

Přehled druhů členství v PDF

Přihláška v PDF

K této stránce jsou připojeny další soubory:
 prehled-clenstvi-2016.pdf
 prihlaska-pro-vsechny-typy-clenstvi-2017.pdf

Golf club: roční osobní členství