Doživotní členství v GC Mladá Boleslav, které je převoditelné, prodejné a dědičné.

Podmínky členství:

1. Členem občanského sdružení Golf Club Mladá Boleslav (GCMB) může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami GCMB a která projeví zájem o členství podáním písemné přihlášky. Přihláška nezletilé osoby musí být podepsána zákonným zástupcem.

2. O přijetí za člena GCMB rozhoduje výkonný výbor GCMB. Podmínkou pro vznik členství v GCMB je úhrada vstupního členského příspěvku či uzavření písemné dohody o způsobu jeho úhrady. Výše vstupního členského příspěvku v daném období je uvedena v sazebníku příspěvků, který obdrží zájemce o členství spolu s přihláškou.

3. Členství v GCMB vzniká dnem uvedeným v rozhodnutí výkonného výboru GCMB o přijetí zájemce o členství za člena, nejpozději však dnem tohoto rozhodnutí či dnem, kdy zájemce o členství uhradí vstupní členský příspěvek (podle toho, která z těchto skutečností nastane později). Rozhodnutí výkonného výboru o přijetí nebo nepříjetí za člena GCMB je konečné a sdělí se zájemci o členství písemně a nevyžaduje žádné odůvodnění. Přijatý zájemce o členství obdrží certifikát potvrzující členství v GCMB.

4. V případě, že zájemce o členství v GCMB již uhradil vstupní členský příspěvek a výkonný výbor jeho žádost o členství zamítne, stanoví výkonný výbor časové přiměřený způsob vrácení příspěvku zájemci o členství.

5. Zaplacený vstupní členský příspěvek, roční členský příspěvek či jakýkoliv jiný příspěvek či poplatek je nevratný, s výjimkou uvedenou výše v bodě 4.

Vstupní poplatky:

časově neomezené osobní členství  60.000 Kč

Každé členství z výše uvedených druhů osobního členství je doživotní, dědičné a převoditelné na třetí osobu.

Výkonný výbor GCMB hlasy všech svých členů rozhodl o rozšíření stávající definice osobního rodinného členství k již přijatému členu GCMB. Osoby ve stanoveném příbuzenském poměru tedy nyní zahrnují příbuzné v řadě přímé (tj.prarodiče, rodiče, děti), manžela, manželku, druha nebo družku.

Pro hráče, kteří nemohou, či nechtějí jednorázově investovat do řádného členství, tu máme nabídku rozložení členství až na 10 ročních splátek bez navýšení!

Roční splátka činí 6 000,- Kč + roční hrací poplatek 12 000,- Kč.

Členství může samozřejmě hráč splatit i dříve, dle vzájemné dohody.

Tento druh je vhodný i pro hráče, kteří chtějí mít roční volný vstup na hřiště, lze ho tedy využít pouze pro jednu sezónu.

Převod členství je však možný pouze po předchozím zaplacení převodního poplatku a po předchozím písemném souhlasu výkonného výboru GCMB. Tento souhlas může být vydán pouze na základě písemné žádosti člena GCMB o převod členství.

Každý člen neomezeně časového členství má nárok na uplatnění slev na club car, driving range, proshop, restaurant, simulátor. více informací v odkazu níže - přehled druhů členství.

Přehled druhů členství v PDF

Přihláška v PDF

Golf club: plnohodnotné členství